طراحی شده توسط پونه بهنام

۰۹۱۲۲۴۶۴۰۳۳

نبرد جادوگر و ارواح

جنگ اشباح با جادوگر

در داستان‌ها، جادوگران می‌توانند با استفاده از نیروهای خود، ارواح را شکست دهند و در دیگر داستان‌ها ممکن است نتیجه به شکلی دیگری باشد.